திண்டுக்கல் சோதிடரும் மழையும்

சுப்பிரமணிய பாரதியார் (இந்தியா:4-8-1906, பக்கம் 5) மே மாதக் கடைசி முதல் நமது தேச முழுதும் மழை பெய்து பெரு வெள்ளமாக ஓடப் போகிற தென்று திண்டுக்கல் மு. கந்தசாமிப் பிள்ளை சோதிடம் சொல்லி…