மதமாற்றம் பற்றி காந்தி

தொகுப்பு: ஸ்வாமி அட்சரானந்தா நான் ஏன் என்னை ஒரு சனாதனி இந்து எனக்கூறிக்கொள்கிறேன் நான் என்னை ஒரு சனாதனி இந்து என்று கூறிக்கொள்கிறேன். ஏனெனில், நான் வேதங்களையும், உபநி ‘தங்களையும், புராணங்களையும், இந்து மத…