இந்தியாவின் விடிவெள்ளி

விஜய்ஆனந்த் ச அறிவியலால் நம் நாட்டை வல்லரசாக்க முடியுமா, அறிவியல் மேதையே நாட்டின் குடியரசுத்தலைவராக முடியுமானால், சாதித்து காட்டுவோம் அவர் தலைமையில் நம் அறிவால். மாமன்னர்கள் ஆண்ட நாட்டை கறையான் போல உள்ளிருத்தே அறிக்கும்…